آکادمی اسکیلدآپ
خودت رو ارتقا بده!

نقشه ایران بصورت کد HTML

2 4,324

برای اینکه بتوانیم بخش های مختلف یک تصویر (عکس) را قابل کلید کنید در HTML از تگ MAP و زیر مجموعه آن یعنی تگ Area استفاده می کنیم این بطور خاص برای نقشه ها کاربرد بسیار زیادی دارد و بخش پیش رو من یک فایل قابل ویرایش با فرمت AI (نرم افزار Adobe Illustrator) از نقشه استان های ایران تهیه کردم و کد HTML مختصات تمام استان های ایران نیز برای شما قرار داده شده تا در پروژه های خویش با دست باز و بدون دردسر استفاده کنید. برای مثال به کمک این کد و اضافه کردن چند خط کد jQuery می توانید براحتی نقشه ای ایجاد کنید که برای مثال با کلید روی هریک از استان های آن متنی برای معرفی آن استان برای گردشگران پدیدار شود و… البته همواره به کمک فایل AI می توانید نقشه رو با سلیقه خودتان تغییر دهید 😉

    <map>
      <area shape="poly" title="آذربایجان شرقی" coords="114,40,110,42,108,46,102,47,96,55,89,57,86,56,83,57,80,58,76,56,71,56,66,53,64,52,62,52,58,49,52,54,48,55,48,59,51,64,51,70,45,75,46,77,48,79,49,85,50,88,50,96,50,99,53,106,52,111,52,113,56,118,59,119,62,124,66,124,69,126,72,129,74,133,78,132,81,128,83,131,86,131,89,130,92,132,96,138,101,141,105,142,108,138,112,137,116,131,119,130,123,132,126,132,128,129,132,129,137,130,140,128,143,127,141,123,141,119,138,118,136,113,134,111,134,108,138,104,137,101,132,100,130,91,130,88,127,87,125,88,119,84,117,84,116,81,117,78,123,71,123,69,122,66,123,63,123,41,121,38,118,37">
      <area shape="poly" title="آذربایجان غربی" coords="107,146,110,150,110,155,111,158,114,157,116,158,114,161,110,161,107,164,101,164,99,163,95,160,94,158,92,156,78,156,74,156,71,153,64,157,64,160,62,162,57,162,54,166,54,169,50,167,46,168,46,167,48,165,47,163,46,162,47,160,45,157,46,155,43,151,41,152,38,146,38,146,40,141,37,136,33,136,33,136,33,135,35,133,35,131,35,131,34,130,35,128,35,126,32,124,32,119,34,116,32,113,27,109,27,107,28,106,28,103,26,102,28,99,28,96,25,95,23,94,21,93,21,92,19,91,17,91,17,88,19,85,23,80,23,77,27,74,26,70,22,71,20,69,23,64,23,62,21,59,22,56,22,55,23,53,20,51,20,49,18,47,20,44,21,42,22,40,22,40,18,38,18,34,15,30,16,29,18,29,19,30,22,30,24,31,27,31,29,28,29,24,31,22,31,19,34,17,34,17,39,20,39,22,43,25,44,28,44,30,44,30,44,30,47,34,48,35,48,38,51,41,54,41,55,42,57,45,57,48,58,49,52,54,48,55,48,59,51,64,51,70,45,75,46,77,48,79,49,85,50,88,50,96,50,99,53,106,52,111,52,113,56,118,59,119,62,124,66,124,69,126,72,129,74,133,78,132,81,128,83,131,86,131,89,130,92,132,96,138,101,141,105,142">
      <area shape="poly" title="اردبیل" coords="118,37,119,35,124,35,126,32,129,30,130,31,135,27,136,28,139,26,149,38,146,40,143,42,141,44,142,47,148,53,146,55,143,55,140,55,138,60,141,65,144,67,144,68,147,70,150,70,151,74,156,80,155,82,160,86,159,91,153,99,154,109,155,115,162,128,163,133,160,133,157,132,151,132,147,128,143,127,141,123,141,119,138,118,136,113,134,111,134,108,138,104,137,101,132,100,130,91,130,88,127,87,125,88,119,84,117,84,116,81,117,78,123,71,123,69,122,66,123,63,123,41,121,38">
      <area shape="poly" title="اصفهان" coords="253,240,248,242,243,242,239,241,234,238,228,241,227,247,223,251,227,254,226,260,225,264,220,267,212,268,207,271,201,271,196,273,192,277,191,281,191,284,186,289,186,293,180,293,179,296,179,300,182,301,185,307,186,310,194,309,194,309,197,312,199,314,199,314,203,315,206,312,206,310,206,310,212,309,217,311,220,315,221,318,221,318,225,325,231,330,231,333,235,339,232,348,232,355,234,358,231,363,232,369,237,374,239,379,243,380,248,384,250,384,251,380,254,371,252,365,253,357,258,349,263,350,267,353,272,355,278,355,282,357,284,360,285,363,289,361,293,359,295,357,288,352,288,336,289,330,286,324,287,321,290,320,293,317,297,316,302,317,302,317,330,302,341,300,345,298,346,294,351,293,358,285,363,283,369,278,368,261,367,253,366,250,299,250,295,249,285,249,277,244,272,242,263,243,254,237">
      <area shape="poly" title="ایلام" coords="111,330,110,328,110,327,107,326,107,324,108,322,105,319,105,315,102,312,99,311,95,313,83,300,79,297,74,293,70,291,63,291,62,289,63,288,63,287,61,285,63,284,66,283,66,279,62,275,61,270,57,269,57,265,55,263,53,263,56,260,57,257,55,255,56,253,55,250,57,249,60,249,63,247,66,249,68,252,69,251,73,250,82,256,87,260,89,260,92,261,96,258,101,259,103,257,105,254,107,252,110,258,106,262,95,263,92,268,88,267,87,268,88,271,91,273,92,276,98,279,105,283,114,291,118,292,123,297,124,301,126,302,124,305,122,306,122,316,121,320,117,325,116,330,112,332">
      <area shape="poly" title="بوشهر" coords="281,524,278,523,274,523,274,520,278,519,270,511,264,510,256,503,252,502,239,502,238,498,233,498,233,498,229,490,230,487,224,479,224,477,222,476,223,467,220,464,216,463,213,459,214,457,218,454,214,450,210,451,208,449,209,446,209,443,208,442,209,439,208,437,205,435,195,421,193,418,192,412,190,408,192,405,196,404,201,407,203,409,206,413,209,416,211,417,212,420,215,424,228,429,232,437,238,440,245,449,252,459,255,465,254,473,256,482,262,492,265,494,267,498,271,504,272,511,286,520,287,522,286,524,282,526">
      <area shape="poly" title="تهران" coords="240,175,239,179,233,179,231,183,227,187,221,190,217,190,217,190,214,192,210,191,209,194,208,197,214,198,216,199,221,200,225,201,222,205,222,207,220,210,228,211,238,215,250,219,254,222,257,224,260,221,261,217,257,214,255,212,256,208,257,202,261,201,268,203,281,203,284,199,287,199,290,195,295,192,297,190,291,187,285,185,280,183,276,184,271,187,264,188,259,187,256,186,252,181,248,178,245,176,241,173">
      <area shape="poly" title="البرز" coords="206,196,202,198,201,195,203,192,203,189,207,186,208,182,212,179,215,177,216,173,210,170,209,168,209,167,218,168,223,168,225,168,229,171,234,170,237,172,241,173,240,175,239,179,233,179,231,183,227,187,221,190,217,190,217,190,214,192,210,191,209,194,208,197">
      <area shape="poly" title="چهارمحال و بختیاری" coords="229,369,224,367,217,366,216,364,211,364,208,360,204,361,200,357,204,354,205,350,203,347,203,344,192,335,192,331,188,329,185,321,183,320,182,316,174,311,173,306,176,304,178,300,179,300,182,301,185,307,186,310,194,309,194,309,197,312,199,314,199,314,203,315,206,312,206,310,206,310,212,309,217,311,220,315,221,318,221,318,225,325,231,330,231,333,235,339,232,348,232,355,234,358,231,363,232,369">
      <area shape="poly" title="خراسان جنوبی" coords="542,247,540,253,541,259,544,261,539,263,540,267,545,269,554,270,555,272,553,273,550,279,543,285,545,292,557,324,554,331,555,339,557,342,555,345,558,350,556,352,541,361,537,368,527,370,525,373,524,383,517,389,511,392,490,370,469,352,459,346,457,345,457,340,468,326,459,306,450,298,449,289,446,282,447,276,449,271,460,267,468,252,474,249,483,247,515,249,523,252,526,254,540,246">
      <area shape="poly" title="خراسان رضوی" coords="394,229,399,229,409,228,417,218,424,214,432,213,438,214,443,219,442,228,431,235,428,237,429,249,423,256,423,259,433,274,436,275,449,271,460,267,468,252,474,249,483,247,515,249,523,252,526,254,540,246,546,239,553,239,549,233,546,231,547,230,551,231,551,229,553,227,554,226,554,224,557,219,556,212,558,208,556,205,557,200,558,199,558,197,562,188,558,185,560,176,558,174,556,174,556,172,558,168,557,162,555,158,555,156,556,151,554,147,529,149,527,146,528,144,520,138,519,133,514,133,509,129,505,131,504,128,500,127,499,125,496,122,495,115,491,115,483,110,480,110,478,109,478,109,477,111,473,111,470,109,468,112,465,112,463,111,464,115,465,117,465,125,467,129,464,132,460,133,460,133,461,138,462,141,461,144,456,146,456,146,455,149,455,155,450,158,444,155,435,148,424,146,415,147,412,149,411,151,415,155,414,159,412,163,412,173,413,176,413,182,415,186,420,191,420,194,421,200,419,204,413,209,402,217,397,218,389,228">
      <area shape="poly" title="خراسان شمالی" coords="399,95,401,94,399,91,401,89,405,88,408,90,411,90,413,88,415,90,419,92,424,91,424,91,427,87,428,88,429,92,432,95,431,99,435,101,439,102,448,104,450,103,453,106,456,106,459,108,459,109,459,109,463,111,464,115,465,117,465,125,467,129,464,132,460,133,460,133,461,138,462,141,461,144,456,146,456,146,455,149,455,155,450,158,444,155,435,148,424,146,415,147,412,149,411,151,406,154,403,152,401,153,396,151,397,149,393,145,391,145,389,142,389,137,385,135,380,135,380,133,382,129,387,128,391,122,392,116,394,109,401,103,397,96" >
      <area shape="poly" title="خوزستان" coords="171,305,165,300,158,298,151,298,144,294,136,293,129,294,124,301,126,302,124,305,122,306,122,316,121,320,117,325,116,330,112,332,116,338,117,338,117,342,112,354,111,372,122,372,121,392,121,392,124,393,126,397,126,399,130,402,132,406,132,408,133,412,137,414,141,414,141,414,141,410,142,410,146,413,151,412,153,410,153,405,150,402,150,399,152,396,152,395,155,395,156,397,158,396,159,392,162,394,162,398,161,399,156,399,155,401,155,402,159,404,162,404,161,406,162,408,167,408,170,410,171,414,173,415,180,409,183,407,189,407,190,408,192,405,196,404,201,407,203,409,205,406,205,397,203,396,207,391,204,390,202,387,198,385,198,382,194,381,189,380,185,376,186,373,187,372,188,367,193,365,198,358,200,357,204,354,205,350,203,347,203,344,192,335,192,331,188,329,185,321,183,320,182,316,174,311,173,306" >
      <area shape="poly" title="زنجان" coords="166,134,169,135,170,141,173,144,174,148,171,149,171,149,167,150,163,154,163,154,162,157,162,157,166,160,168,162,172,162,177,164,179,169,177,173,174,177,174,177,171,180,167,179,164,181,164,181,162,182,159,179,157,178,157,180,156,183,153,184,153,186,155,189,156,190,152,195,144,193,141,190,136,189,132,187,133,186,127,180,129,177,128,174,127,173,129,169,128,162,124,158,119,158,116,158,114,157,111,158,110,155,110,150,107,146,105,142,108,138,112,137,116,131,119,130,123,132,126,132,128,129,132,129,137,130,140,128,143,127,147,128,151,132,157,132,160,133,163,133">
      <area shape="poly" title="سمنان" coords="339,162,343,160,345,157,352,157,359,153,364,151,372,152,376,145,378,140,377,137,380,135,385,135,389,137,389,142,391,145,393,145,397,149,396,151,401,153,403,152,406,154,411,151,415,155,414,159,412,163,412,173,413,176,413,182,415,186,420,191,420,194,421,200,419,204,413,209,402,217,397,218,389,228,384,238,378,250,366,250,299,250,295,249,285,249,277,244,272,242,263,243,254,237,256,230,258,226,257,224,260,221,261,217,257,214,255,212,256,208,257,202,261,201,268,203,281,203,284,199,287,199,290,195,295,192,297,190,297,182,302,180,307,177,315,176,319,172,323,167,326,162,333,162" >
      <area shape="poly" title="سیستان و بلوچستان" coords="560,352,571,352,583,354,588,354,590,361,593,368,592,371,592,375,562,415,581,435,581,439,587,446,589,452,594,459,597,460,602,465,608,466,616,469,621,470,626,476,630,475,634,475,634,480,634,487,637,499,638,505,636,510,637,514,643,516,647,515,650,515,652,512,656,516,654,519,654,525,656,527,655,529,653,529,654,538,648,537,640,537,632,541,627,541,624,544,621,547,621,550,616,550,613,554,608,555,606,557,605,575,602,574,602,595,600,598,600,598,597,600,598,603,589,604,583,600,566,599,565,595,565,595,564,592,559,592,557,594,558,596,558,597,554,596,554,596,552,595,549,598,545,595,542,594,542,594,541,596,538,596,538,596,537,595,528,595,528,595,525,592,520,592,520,592,512,596,508,596,510,594,510,587,509,585,509,581,505,577,504,573,503,570,503,567,499,564,498,561,494,557,494,556,505,556,507,554,506,547,499,540,501,536,498,531,500,527,499,520,502,515,502,515,501,500,502,494,506,491,510,490,509,484,507,481,509,478,514,477,520,477,523,477,525,475,524,466,520,459,521,456,524,452,519,443,519,432,517,403,516,396,513,393,511,392,517,389,524,383,525,373,527,370,537,368,541,361,556,352">
      <area shape="poly" title="فارس" coords="284,360,282,357,278,355,272,355,267,353,263,350,258,349,253,357,252,365,254,371,251,380,250,384,250,389,248,393,250,397,249,403,246,406,237,401,232,398,232,398,229,395,226,395,224,396,230,403,227,407,224,410,220,410,215,417,211,417,212,420,215,424,228,429,232,437,238,440,245,449,252,459,255,465,254,473,256,482,262,492,265,494,267,498,271,504,272,511,286,520,287,522,294,524,299,528,303,529,308,531,314,532,323,533,327,529,327,524,336,519,360,521,369,519,377,517,379,508,383,505,387,503,384,500,384,496,380,495,376,493,375,479,377,477,376,473,377,471,371,469,367,464,369,460,369,453,353,434,348,431,344,432,339,434,334,431,329,421,324,416,322,400,320,395,315,391,311,390,292,381,287,376,287,368,285,363">
      <area shape="poly" title="قزوین" coords="158,191,164,194,166,198,171,199,176,201,182,201,183,198,186,198,189,196,192,198,198,199,202,198,201,195,203,192,203,189,207,186,208,182,212,179,215,177,216,173,210,170,209,168,209,167,218,168,223,168,224,164,217,158,208,154,203,153,197,154,195,156,189,157,185,155,180,154,175,150,174,148,171,149,171,149,167,150,163,154,163,154,162,157,162,157,166,160,168,162,172,162,177,164,179,169,177,173,174,177,174,177,171,180,167,179,164,181,164,181,162,182,159,179,157,178,157,180,156,183,153,184,153,186,155,189,156,190" >
      <area shape="poly" title="قم" coords="221,215,220,222,212,223,207,228,200,224,195,231,195,235,200,237,203,237,205,245,208,246,210,248,216,247,221,250,223,251,227,247,228,241,234,238,239,241,243,242,248,242,253,240,254,237,256,230,258,226,257,224,254,222,250,219,238,215,228,211,220,210">
      <area shape="poly" title="کردستان" coords="119,158,124,158,128,162,129,169,127,173,128,174,129,177,127,180,133,186,128,188,124,189,124,193,128,200,132,206,133,211,131,214,128,213,125,214,124,215,124,215,120,211,115,210,109,210,105,213,102,215,99,216,98,220,93,222,88,221,84,215,81,211,78,208,76,205,74,202,71,203,72,200,70,199,71,197,70,195,68,196,67,192,65,191,66,188,67,186,67,183,69,183,72,182,75,181,79,178,76,177,73,178,71,178,70,176,64,176,62,177,60,177,57,175,56,172,54,170,54,169,54,166,57,162,62,162,64,160,64,157,71,153,74,156,78,156,92,156,94,158,95,160,99,163,101,164,107,164,110,161,114,161,116,158">
      <area shape="poly" title="کرمان" coords="348,431,353,434,369,453,369,460,367,464,371,469,377,471,381,469,389,464,391,463,395,463,397,466,398,472,398,483,405,489,413,490,416,490,422,485,427,484,432,486,432,494,433,497,438,499,441,500,444,504,439,509,437,511,437,518,442,523,446,527,452,532,456,537,461,538,467,541,471,543,476,547,483,546,488,548,492,551,494,556,505,556,507,554,506,547,499,540,501,536,498,531,500,527,499,520,502,515,502,515,501,500,502,494,506,491,510,490,509,484,507,481,509,478,514,477,520,477,523,477,525,475,524,466,520,459,521,456,524,452,519,443,519,432,517,403,516,396,513,393,511,392,490,370,469,352,459,346,457,345,436,341,422,336,410,338,410,344,401,352,391,351,389,357,355,374,345,371,345,371,338,375,342,394,337,402,341,406,343,418,344,432" >
      <area shape="poly" title="کرمانشاه" coords="71,205,69,207,67,206,65,207,61,207,60,210,61,211,60,213,57,213,56,214,56,216,54,217,52,219,52,221,53,221,53,223,54,224,52,227,47,224,46,225,48,227,47,230,45,230,44,233,45,235,47,235,49,236,48,239,48,240,48,240,48,242,48,242,44,245,44,245,44,247,44,247,43,248,43,250,46,251,46,253,47,254,48,257,50,260,51,262,53,263,56,260,57,257,55,255,56,253,55,250,57,249,60,249,63,247,66,249,68,252,69,251,73,250,82,256,87,260,89,260,92,261,96,258,101,259,103,257,105,254,107,252,108,249,108,246,110,244,115,243,116,241,116,241,115,239,117,238,120,239,122,242,123,242,129,236,129,232,123,228,125,225,124,218,124,215,124,215,120,211,115,210,109,210,105,213,102,215,99,216,98,220,93,222,88,221,84,215,81,211,78,208,76,205,74,202,71,203" >
      <area shape="poly" title="کهکیلویه و بویراحمد" coords="205,406,205,397,203,396,207,391,204,390,202,387,198,385,198,382,194,381,189,380,185,376,186,373,187,372,188,367,193,365,198,358,200,357,204,361,208,360,211,364,216,364,217,366,224,367,229,369,232,369,237,374,239,379,243,380,248,384,250,384,250,389,248,393,250,397,249,403,246,406,237,401,232,398,232,398,229,395,226,395,224,396,230,403,227,407,224,410,220,410,215,417,211,417,209,416,206,413,203,409" >
      <area shape="poly" title="گلستان" coords="380,133,382,129,387,128,391,122,392,116,394,109,401,103,397,96,393,96,387,97,383,94,378,95,374,95,370,98,365,101,361,102,355,109,352,111,351,115,351,120,346,124,342,122,334,127,327,126,323,127,325,138,325,143,325,143,327,145,322,147,319,148,321,153,325,154,329,157,330,159,333,162,339,162,343,160,345,157,352,157,359,153,364,151,372,152,376,145,378,140,377,137,380,135">
      <area shape="poly" title="گیلان" coords="208,154,210,151,209,147,213,145,216,144,218,139,213,136,209,133,206,129,205,123,204,121,199,120,196,118,192,119,186,118,177,116,170,112,167,109,166,105,164,98,164,78,158,80,155,82,160,86,159,91,153,99,154,109,155,115,162,128,163,133,166,134,169,135,170,141,173,144,174,148,175,150,180,154,185,155,189,157,195,156,197,154,203,153,208,154">
      <area shape="poly" title="لرستان" coords="123,297,118,292,114,291,105,283,98,279,92,276,91,273,88,271,87,268,88,267,92,268,95,263,106,262,110,258,107,252,108,249,108,246,110,244,115,243,116,241,116,241,115,239,117,238,120,239,122,242,123,242,129,246,136,251,143,252,147,249,151,250,157,255,159,255,157,259,159,266,162,267,164,269,168,269,171,266,175,268,177,266,179,268,179,272,183,274,184,278,189,280,191,281,191,284,186,289,186,293,180,293,179,296,179,300,178,300,176,304,173,306,171,305,165,300,158,298,151,298,144,294,136,293,129,294,124,301">
      <area shape="poly" title="مازندران" coords="221,141,226,146,235,150,245,153,256,156,263,155,272,153,278,152,285,151,295,148,301,146,308,145,312,145,314,147,319,148,321,153,325,154,329,157,330,159,333,162,326,162,323,167,319,172,315,176,307,177,302,180,297,182,297,190,291,187,285,185,280,183,276,184,271,187,264,188,259,187,256,186,252,181,248,178,245,176,241,173,237,172,234,170,229,171,225,168,223,168,224,164,217,158,208,154,210,151,209,147,213,145,216,144,218,139">
      <area shape="poly" title="مرکزی" coords="189,280,184,278,183,274,179,272,179,268,177,266,175,268,171,266,168,269,164,269,162,267,159,266,157,259,159,255,162,252,163,245,160,242,158,238,161,233,165,229,164,224,169,218,173,216,171,213,174,212,176,209,173,205,174,203,176,201,182,201,183,198,186,198,189,196,192,198,198,199,202,198,202,198,206,196,208,197,214,198,216,199,221,200,225,201,222,205,222,207,220,210,221,215,220,222,212,223,207,228,200,224,195,231,195,235,200,237,203,237,205,245,208,246,210,248,216,247,221,250,223,251,227,254,226,260,225,264,220,267,212,268,207,271,201,271,196,273,192,277,191,281">
      <area shape="poly" title="هرمزگان" coords="506,594,500,591,494,590,482,589,476,592,472,592,469,586,464,586,462,588,461,584,457,584,456,586,456,586,454,584,454,584,447,584,444,580,444,578,443,578,439,575,439,566,436,564,436,559,435,556,437,553,433,540,427,533,421,530,412,529,401,528,396,534,389,536,385,536,381,540,381,542,381,545,375,546,375,546,371,545,365,548,358,553,354,557,350,556,348,557,346,555,341,554,335,548,329,548,328,547,323,547,323,549,316,548,311,545,307,542,306,538,297,535,288,531,287,529,282,526,286,524,287,522,294,524,299,528,303,529,308,531,314,532,323,533,327,529,327,524,336,519,360,521,369,519,377,517,379,508,383,505,387,503,384,500,384,496,380,495,376,493,375,479,377,477,376,473,377,471,381,469,389,464,391,463,395,463,397,466,398,472,398,483,405,489,413,490,416,490,422,485,427,484,432,486,432,494,433,497,438,499,441,500,444,504,439,509,437,511,437,518,442,523,446,527,452,532,456,537,461,538,467,541,471,543,476,547,483,546,488,548,492,551,494,556,494,557,498,561,499,564,503,567,503,570,504,573,505,577,509,581,509,585,510,587,510,594,508,596" >
      <area shape="poly" title="همدان" coords="124,218,125,225,123,228,129,232,129,236,123,242,129,246,136,251,143,252,147,249,151,250,157,255,159,255,162,252,163,245,160,242,158,238,161,233,165,229,164,224,169,218,173,216,171,213,174,212,176,209,173,205,174,203,176,201,171,199,166,198,164,194,158,191,156,190,152,195,144,193,141,190,136,189,132,187,133,186,128,188,124,189,124,193,128,200,132,206,133,211,131,214,128,213,125,214,124,215,124,215" >
      <area shape="poly" title="یزد" coords="447,276,446,282,449,289,450,298,459,306,468,326,457,340,457,345,436,341,422,336,410,338,410,344,401,352,391,351,389,357,355,374,345,371,345,371,338,375,342,394,337,402,341,406,343,418,344,432,339,434,334,431,329,421,324,416,322,400,320,395,315,391,311,390,292,381,287,376,287,368,285,363,289,361,293,359,295,357,288,352,288,336,289,330,286,324,287,321,290,320,293,317,297,316,302,317,302,317,330,302,341,300,345,298,346,294,351,293,358,285,363,283,369,278,368,261,367,253,366,250,378,250,384,238,389,228,394,229,399,229,409,228,417,218,424,214,432,213,438,214,443,219,442,228,431,235,428,237,429,249,423,256,423,259,433,274,436,275,449,271">
    </map>
2 نظرات
 1. محمد عنبرستانی می گوید

  پ. ن. می تونید نمونه استفاده از کدهای بالا در این سایت بینید:
  http://irantolidautoclave.com/نمایندگان

 2. اسکیلدآپ می گوید

  با توجه ایمیل هایی که بهم زدین بزودی یک کد کامل نمایش نمایندگی ها رو بصورت ریسپانسیو براتون همینجا قرار میدم

ارسال یک پاسخ