آکادمی اسکیلدآپ
خودت رو ارتقا بده!

معرفی PHP

Please sign up for the course before starting the lesson.

در این ویدیو بصورت خیلی مختصر با زبان PHP آشنا خواهید شد.

Lesson tags: php
Back to: زبان PHP برای همه > مقدمات