پاسخ به: نرم افزار محاسب دفاتر اسناد

خانه انجمن ها عمومی هر چیز نرم افزار محاسب دفاتر اسناد پاسخ به: نرم افزار محاسب دفاتر اسناد

مدیرکل
#2807

نرم افزار محاسب از این پس از آدرس http://notary1003.ir در دسترس می باشد.
ضمنا تعرفه های نقل و انتقال خودرو برای سال 1400 بروزرسانی شد و البته همچنان به تعرفه های سال قبل یعنی 1399 دسترسی دارید.
مشکل سامانه جستجو کد پستی بر اساس کد جام نیز رفع شده است.