پاسخ به: منوی تو در تو

مدیرکل
#1912

در خط ۲۹۸۷ فایل style.css در قسمت #topmenu .dropdown .dropdown-menu پراپرتی left:0 به right:0 تغییر دهید.
این تغییرات روی گیت هاب نیز اعمال شده