پاسخ به: باگ اساسی در ترجمه ها

مدیرکل
#1771

تمامی این مشکلات در نسخه 1.5.4 بتای پنجم رفع شد