قالب Presto (رایگان)

0 94

قالب پرستو یک قالب HTML و واکنشگراست و از آن می توانید بعنوان قالب پیشخوان و یا Show Case استفاده کنید. در استفاده از این قالب نباید کامنت های مرتبط با نام اسکیلدآپ و گروه قاصدک حذف شوند ماننده:

<!-- Skilledup Foundation <3 -->

نکته: کامنت بخش از کد می باشد که توسط مفصر یا مرورگر خوانده نمی شوند.

تصاویر این قالب از وبسایت unsplash و فونت مورد استفاده در آن فونت گنجنامه می باشد.

ارسال یک پاسخ